OD REFORMY DO REFORMY? Współpraca władz lokalnych i regionalnych Polski i Ukrainy w latach 1999˗2014​

Igor Ksenicz

Polsko-ukraińska współpraca samorządowa to blisko 500 oficjalnych relacji i trudna do oszacowania liczba nieoficjalnych kontaktów polskich gmin, powiatów i województw z ukraińskimi partnerami. Stała się ona tematem książki Igora Ksenicza, który udowadnia, że współpraca władz lokalnych i regionalnych jest ważnym elementem współczesnych stosunków polsko-ukraińskich ze względu na zbliżanie społeczeństw obu państw oraz uzupełnianie relacji międzypaństwowych o tematy niepodejmowane na szczeblu międzyrządowym. Autor analizuje: funkcjonowanie władz lokalnych i regionalnych w Polsce i na Ukrainie, prawne podstawy ich współpracy oraz jej instytucjonalizację, a także praktyczny wymiar polsko-ukraińskich kontaktów samorządowych.

 „[…] Przedmiotem analiz będą relacje władz lokalnych i regionalnych Polski i Ukrainy: jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw) po stronie polskiej oraz organów samorządu terytorialnego (rad wsi, osiedli, miast; rad rejonowych i obwodowych) i lokalnej administracji państwowej (rejonowej i obwodowej) po stronie ukraińskiej. Kontakty te mają charakter zarówno oficjalny, sformalizowany dokumentami o współpracy, jak i nieoficjalny, gdy wspólne działania nie są oparte na porozumieniu czy umowie. Publikacja poruszy też zagadnienie instytucjonalizacji współpracy, dwustronnej i wielostronnej, prowadzonej w ramach międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział I poświęcono zagadnieniom ogólnym. Wyjaśnione zostały najważniejsze pojęcia związane z władzą lokalną i regionalną oraz współpracą terytorialną, które wykorzystywano w dalszej części publikacji […].

Rozdział II stanowi analizę prawnych podstaw współpracy władz lokalnych i regionalnych Polski i Ukrainy. Analizie zostały poddane: wielostronne umowy międzynarodowe […] dwustronne umowy polsko-ukraińskie (traktat o dobrym sąsiedztwie, porozumienie międzyrządowe o współpracy międzyregionalnej), ustawodawstwo wewnętrzne Polski i Ukrainy odnoszące się do współpracy międzynarodowej władz lokalnych i regionalnych oraz akty prawa europejskiego i dokumenty programowe regulujące funkcjonowanie Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Rozdział III poświęcono zagadnieniu instytucjonalizacji współpracy władz lokalnych i regionalnych Polski i Ukrainy. Zidentyfikowane zostały najważniejsze instytucje, zarówno w wymiarze dwu-, jak i wielostronnym: Polsko-Ukraińska Międzyrządowa Rada Koordynacyjna ds. Współpracy Międzyregionalnej, Polsko-Ukraińskie Forum Samorządowe, Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, euroregiony Bug i Karpacki, Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, Zgromadzenie Regionów Europy, Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) i inne. 

Rozdział IV to analiza praktycznego wymiaru współpracy władz lokalnych i regionalnych Polski i Ukrainy w kontekście polityki zagranicznej obu państw. Zasadniczą część tego rozdziału stanowi opracowanie wyników badania sondażowego przeprowadzonego przez autora wśród polskich i ukraińskich respondentów. Ze względu na swoją specyfikę, w opisie wydzielona została współpraca transgraniczna. Zaprezentowano również przykłady uczestnictwa sektora pozarządowego w polsko-ukraińskiej współpracy władz lokalnych i regionalnych, w tym korporacji samorządowych.

Zakończenie w zamyśle stanowić ma nie tylko podsumowanie przeprowadzonych badań, lecz również prezentację możliwych scenariuszy rozwoju współpracy władz lokalnych i regionalnych Polski i Ukrainy, w szczególności w kontekście wydarzeń na Ukrainie ostatnich trzech lat. Zaprezentowane zostaną również rekomendacje dla dalszej współpracy.

Praca uwzględnia stan prawny z 1 czerwca 2016 roku”.

Ze wstępu

Igor Ksenicz (ur. 1985), doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „POLSKA – UKRAINA”. Współpracownik Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Książka dostępna jest w hurtowniach www.motyleksiazkowe.pl w sieci księgarń Świat Książki, w Warszawie książkę można kupić w księgarni Tarabuk, ul. Nowy Świat 72.